செவ்வாய், 28 செப்டம்பர், 2010

மூத்த குடி

"பொய்யகல   நாளும்  புகழ்விளைத்த  லென்வியப்பாம்
வையகம்  போர்த்த  வயங்கொலிநீர் -கையகலக்
கற்றோன்றி  மண்தோன்றாக் காலத்தே வாளோடு
முற்றோன்றி  மூத்த  குடி ."  
!

கருத்துகள் இல்லை: